Politika

DF-GS – NEMA ČEKANJA, Predložene mjere primijeniti odmah!

Klub zastupnika Demokratske fronte i Građanskog saveza na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2019. godine, o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić te ustanovama sličnog tipa iz federalne nadležnosti predložiti će slijedeće zaključke:

U skladu sa Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama obezbijediti svu potrebnu opremu za  sigurno medicinsko zbrinjavanje. U tu svrhu,  zadužuje se Vlada Federacije BiH da  izdvoji interventna sredstva u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka koja će biti dodijeljena:

 • Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić;
 • Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica – Drin;
 • Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba – Bakovići.

Uspostaviti zakonski okvir i standarde za rad ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima će se precizno definisati uslovi za prijem i otpust iz socijalno – zdravstvene ustanove.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da usaglasi propise iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i definiše pravni status i funkcionisanje zavoda kao ustanova socijalno zdravstvenog zbrinjavanja, a ne isključivo socijalne zaštite.

Zadužuje se  Vlada Federacije BiH da osigura sredstva i sačini svu neophodnu legislativu kojima  će se osigurati implementacija preporuke iz:

 • “ Specijalnog izvještaja ombudsmana o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini” (izvještaj iz 2018);
 • “Standarda za individualnu procjenu osoba s duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga” (izvještaj iz 2018), te;
 • “ Izvještaja o nadzoru komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama” (izvještaj iz 2019).

Da se pri izradi nove sistematizacije u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba detektiraju radna mjesta pojačanog opterećenja – stresa te da se u skladu s tim uvede skraćeno radno vrijeme, a za PIO da se osigura računanje staža sa uvećanim trajanjem.

Obavezuje se Vlada da do potpune promjene pravnog statusa zavoda, a u vezi sa našim zaključkom broj 3, osigura:

 • Da se štićenicima do 18 godina starosti – djeci,  omogući liječenje od strane pedijatra
 • Da se za potrebnu neurološku i psihijatrijsku terapiju djece štićenika konsultuje dječji neurolog i dječji psihijatar i da oni prepisuju ovu terapiju
 • Da se od strane psihologa, logopeda, pedagoga, defektologa, vaspitača svakodnevno radi na rehabilitaciji i habilitaciji a na osnovu preostalih motoričkih I intelektualnih potencijala.
 • Da se za svakog štićenika uradi individualni program aktivnosti i da se vode izvještaji kroz karton.
 • Da se jednom godišnje od strane pedijatra, dječjeg neurologa, dječjeg psihijatra, psihologa uradi revizija dijagnoze i stanja štićenika, te na osnovu toga poduzimaju određene aktivnosti.
 • Da se vrši nadzor nad ishranom od strane nutricionista i da jelovnik u kvalitativnom i kvantitativnom smislu odredi nutricionista.
 • Da svaka ustanova ima zaposlenog ljekara opšte prakse ili porodičnog ljekara.
 • Da svaka ustanova ima apoteku i zaposlenog farmaceuta.
 • Da se do pune implementacije Zaključka broj 3, a u cilju kvalitetnije i sveobuhvatnije brige o štićenicima odmah uposli potreban broj stručnog medicinskog osoblja (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, defektologa, logopeda, njegovatelja, medicinskih sestara – tehničara…).

Opravdanim smatramo i podržavamo zahtjeve “Inicijative Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju” upućene Vladi Federacije BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Zadužuje se Ured za reviziju institucija FBIH da, kao nezavisna, profesionalna i nepolitična institucija, provode reviziju finansijskih izvještaja (Račun prihoda i rashoda), Bilans stanja, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, podacima o plaćama i broju zaposlenih u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Reviziju JU Zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica provesti za 2015, 2016, 2017 i 2018 godinu a Izvještaje o reviziji dostaviti Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Zadužuje se Ured za reviziju institucija FBIH da, u Godišnji plan revizije za 2020/2021 godinu uvrsti reviziju triju Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba.

Comment here