KonkursiPoslovi

FIA raspisala konkurs za tri radna mjesta

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i Odluke o potrebi zaključivanja ugovora o radu, broj: 07-07-6-350-1/2019 od 28.01.2019. godine, Finansijsko-informatička agencija raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

I RADNO MJESTO:

1. Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje, 2 izvršioca, neodređeno vrijeme

2. Stručni savjetnik za sigurnost informacionog sistema, 1 izvršilac, neodređeno vrijeme

3. Stručni saradnik za projektovanje i programiranje, 1 izvršilac, neodređeno vrijeme

1. Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije i registre, Odsjek za informatičko-komunikacione tehnologije

Opis poslova: Analizira složenije projektne zahtjeve, te pravi konceptualni, logički i fizički dizajn programskih rješenja korištenjem standardnih programa i alata; razvija programske aplikacije; testira funkcioniranje i izrađuje prateću dokumentaciju; održava i ažurira postojeće programe i aplikacije; razvija aplikacije neophodne za rad Agencije; priprema podatke za dalju obradu; vrši analizu postojećih softverskih rješenja; predlaže implementacije i korištenje tehnologija za izradu aplikacija; pruža podršku korisniku; samostalno priprema složenije analize, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala; sarađuje kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada; organizira međusobnu saradnju u Odsjeku i sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama; usklađuje i unaprjeđuje saradnju s drugim institucijama i korisnicima; pruža pomoć voditelju Odsjeka i rukovodiocu Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara voditelju Odsjeka i rukovodiocu Sektora.

Uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

Mjesto rada: Sarajevo

2. Stručni savjetnik za sigurnost informacionog sistema, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije i registre, Odsjek za informatičko-komunikacione tehnologije

Opis poslova: Dizajnira arhitekturu informacijskih sistema; vrši konfiguraciju mrežnih uređaja i servera; uspostavlja sigurnosne politike informacijskog sistema Agencije; ažurira postojeće hardverske i softverske infrastrukture Agencije; implementira nove tehnologije i vrši zamjenu starih; vrši monitoring mreže, mrežnih uređaja, servera i sistema Agencije; dokumentira postojeće stanje i učestvuje u planiranju proširenja mreže; primjenjuje i proširuje sigurnosne standarde, obavlja poslove administracije mrežnog sistema, administracije serverske infrastrukture na svim IT mrežnim slojevima; osigurava pravilan i nesmetan rad IT servisa Agencije, brine o zaštiti digitalnih potadaka; Stvara redovnu sigurnosnu kopiju digitalnih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara voditelju Odsjeka i rukovodiocu Sektora.

Uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vreduje sa najmanje 240 ECTS bodova, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Sarajevo

3. Stručni saradnik za projektovanje i programiranje, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije i registre, Odsjek za informatičko-komunikacione tehnologije

Opis poslova: Analizira poslovne procese, učestvuje u izradi poslovnih modela i prepoznaje ključne poslovne aktivnosti; učestvuje u projektovanju i programiranju novih informacijskih sistema za potrebe Agencije i kreiranju novih baza podataka; testira funkcioniranje i izrađuje prateći dokumentaciju za aplikacije Agencije; održava i ažurira postojeće programe i aplikacije; kreira analize podataka iz registara Agencije; učestvuje u dizajniranju i programiranju novih registara; pruža podršku korisnicima softverskih rješenja unutar Agencije; učestvuje u izboru i daje preporuke za nove tehnologije razvoja softvera; pruža pomoć voditelju Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara voditelju Odsjeka i rukovodiocu Sektora.

Uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Sarajevo

II POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava na javni oglas se dostavlja na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Finansijsko-informatičke agencije, a koji se može dobiti u sjedištu Finansijsko-informatičke agencije (ul. Ložionička br. 3, 71000 Sarajevo) ili je možete preuzeti ovdje.

Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

diploma o završenom fakultetu;
uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva;
dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Izabrani kandidati su dužni da, na dan stupanja na rad, dostave i ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od tri mjeseca.

III NAPOMENE

Izbor kandidata će se provesti putem pismenog, praktičnog i usmenog ispitivanja.

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o načinu odabira kandidata. Sa izabranim kandidatima ugovorit će se probni rad.

Ako se na javni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz javnog oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor Finansijsko-informatičke agencije može obustaviti postupak izbora po ovom javnom oglasu.

Sažetak javnog oglasa se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Večernji list“, a cjeloviti tekst javnog oglasa objavljuje se na web stranici Finansijsko-informatičke agencije, www.fia.ba.

Prijavu na ovaj javni oglas, sa svim potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije do 15.02.2019. godine putem pošte, preporučeno.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva potrebna dokumenta, osim ljekarskog uvjerenja o radnoj sposobnosti i uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, a koja se dostavljaju danom stupanja na rad, treba dostaviti najkasnije do 15.02.2019. godine, putem pošte, preporučeno na adresu:

Finansijsko-informatička agencija

Ul. Ložionička br. 3

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta“

Napomena: Za izmjene konkursa neodgovaramo.

Comment here