ObrazovanjeVijesti

Izdvojeno 2.800.000 KM za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, usvojila Odluku o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo. Za ovu namjenu, osiguranu su sredstva u iznosu od 2.800.000 KM.

Na ovaj način, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade želi osigurati mogućnosti za razvoj nauke i inovacija te ostvariti ciljeve koji su definisani Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, što podrazumijeva povećanje međunarodne vidljivosti i relevantnosti naučnoistraživačkih i visokoškolskih ustanova sa područja Kantona.

Za sufinansiranje naučnoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih te istraživačkorazvojnih projekata koji su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo je izdvojeno 1.900.000,00 KM, a maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu je 100.000,00 KM.

Za sufinansiranje nabavke sofisticirane naučnoistraživačke opreme za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu namijenjeno je 400.000,00 KM.

Po 100.000,00 KM izdvojeno je na pozicijama za sufinansiranje: izdavanja naučnih časopisa, troškovi kotizacije na relevantnim internacionalnim naučnim konferencijama, organizovanja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo na kojima se prezentuju radovi koji će biti objavljeni u citatnim naučnim bazama podataka za određeno područje istraživanja, pripremu i izradu aplikacije na EU-projekte i sufinansiranje njihove realizacije odobrenih EU-projekata te podrške autorima i koautorima naučnih radova objavljenih ili prihvaćenih za objavu u Wos-CC (Web of Science-Core Collection), a visina pojedinačnog iznosa za sufinansiranje po naprijed navedenim pozicijama zavisi od broja aplikanata, iznosa traženih sredstava i drugih relevantnih parametara.

Comment here