Konkursi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Grad Visoko

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev gradonačelnice Grada Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Radna mjesta:

  1. Stručni saradnik za računovodstvo u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjeku za finansije – 1 (jedan) izvršilac

2. Stručni saradnik za računovodstvo u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjeku za finansije

  • Opis poslova: obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti finansijskih transakcija, reviziju izvršenja i finansijske revizije koje su u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju, testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja internih kontrola, izvještavanje o rezultatima, davanje i praćenje preporuka kojima se obezbjeđuje da su interne i upravljačke kontrole u funkciji. Poslove interne revizije revizor obavlja polazeći od strateškog plana interne revizije za tri godine na osnovu kojeg izrađuje godišnje planove, kao i planove pojedinačnih revizija koje odobrava Općinska načelnica najkasnije do kraja tekuće godine za slijedeću godinu. Na osnovu utvrđenih nalaza interni revizor sastavlja izvještaj za svaku organizacionu jedinicu u kojoj je vršena revizija i prati realizaciju datih preporuka u skladu sa usaglašenim planom djelovanja. Interni revizor obavezan je sarađivati sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i davati im potrebne informacije i podatke. Stručni savjetnik – Interni revizor je neovisan u svom radu i neposredno je odgovoran Općinskoj načelnici, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Visoko. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
  • Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, daje uputstva za konkretnu primjenu propisa koji regulišu oblast računovodstva i vođenje knjigovodstva, izrađuje i kontroliše naloge za plaćanje, vrši kontrolu i kontiranje finansijske dokumentacije o prihodima, rashodima, imovini i izvorima sredstava, neposredno i svakodnevno prati realizaciju budžetskih sredstava i izvršenja budžeta i o tome daje stručne i pravovremene sugestije i prijedloge, sačinjava godišnji obračun, odgovara za sva knjiženja i prati knjiženja u skladu sa zakonom i standardima, vodi i odgovara za evidencije KIF-a, ustrojava pomoćne evidencije, organizira i učestvuje u izradi opomena za nenaplaćena potraživanja, te u saradnji sa stručnim licima učestvuje u pripremi dokumentacije za utuživanje, sarađuje sa odgovornim licima u pogledu blagovremene dostave dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja, prati naplatu komunalnih naknada za uređenje građevinskog zemljišta, te drugih prihoda, sačinjava izvještaje o naplaćenim potraživanjima, ispostavlja naloge za plaćanje obaveza, prati rokove nastanka dužničko-povjerilačkih odnosa, prati i analizira bilansne pozicije, učestvuje u usaglašavanju obaveza i potraživanja sa partnerima, snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno obavljanje povjerenih mu poslova, obavlja poslove u sistemu trezora, uz ovlaštenja korišćenja softverskih aplikacija vezanih za sistem jedinstvenog računa trezora, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Comment here