BiHVijesti

Javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u općini Kiseljak

Kiseljak

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br.49/06), Članak 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br.03/09) Članka 4. Odluke o kriterijima načinu i postupku raspodjele sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br.03/19), Načelnik Općine Kiseljak donosi:

ODLUKU


O raspisivanju javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja 
u 2019. godini

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu sredstava u iznosu od 60.000,00 KM iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2019. godini.

Članak 2.

Dodjela sredstava vrši se sukladno s proračunskim financijskim sredstvima, i realiziraju se sukladno odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kiseljak

Članak 3.
Sredstva se dodjeljuju nevladinim neprofitnim udrugama koje su 
registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Kiseljak, a čiji projekti su kandidirani za sufinanciranje iz proračuna Općine Kiseljak i realiziraju se na području Općine Kiseljak
Sredstva se mogu dodijeliti i udrugama čije je sjedište na teritoriji druge Općine, pod uvjetom 
da se projekt kojim se aplicira, realizira na području Općine Kiseljak, osim aktivnosti za koje ne postoje uvjeti realiziranja na njenoj teritoriju, a odnose se na građane Općine.

Subjekti iz članka 3. ove odluke koji apliciraju sa projektima, moraju zadovoljiti slijedeće opće uvjete:
a) da su utemeljeni i registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište u Općini Kiseljak
b) da svoje aktivnosti provode na području Općine Kiseljak osim aktivnosti za koje ne postoje 
pretpostavke (uvjeti) da se odvijaju na teritoriji Općine, a čija su ciljna skupina građani Općine,
c) da su projekti namijenjeni građanima Općine Kiseljak,
d) da se projekti odnose na jednu od oblasti, sukladno Članku 4. ove Odluke,
e) da su aplikanti izvršili pravdanja korištenih sredstva iz prethodnih godina, u predviđenom roku.

III- PROJEKTNE OBLASTI

Članak 4.

Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak i predstavnik Odjela za društvene djelatnosti i braniteljska pitanja Općine Kiseljak ili druga osoba koju odredi Načelnik Općine Kiseljak iz slijedećih oblasti:

1. Kultura

a) Organiziranje manifestacija kulturno – umjetničkog i zabavnog karaktera;
b) Promoviranje kulturno- umjetničkog amaterizma, volontiranja i očuvanje kulturno-umjetničkog identiteta;
c) Uključivanje što većeg broja mladeži u oblast kulturno- umjetničkog amaterizma;
d) Afirmacija tradicije i kulturne baštine nacionalnih manjina;
e) Uspostavljanje suradnje udruga sa školama;
f) Obilježavanje značajnih datuma iz oblasti kulture.


2. Mladi

a) Aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi;
b) Širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima;
c) Zaštita zdravlja mladih i borba protiv svih oblika ovisnosti;
d) Aktivnosti Informatičke edukacije mladih;
e) Upoznavanje mladih sa kulturnom baštinom i razvijanje svijesti za njeno očuvanje;
f) Aktivnosti usmjerene ka Izgradnji partnerskih odnosa sa svim organizacijama mladih na državnom, federalnom, kantonalnom i lokalnom nivou te njihovo udruživanje, u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih;
g) Promicanje, kulturnih, obrazovnih i ekoloških aktivnosti mladih;
h) Organiziranje manifestacija sa ciljem uključivanja mladih.

3. Ekologija

a) Organiziranje edukacija iz oblasti ekologije
b) Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog života (uređenje okoliša, čišćenje površina, pošumljavanje, ozelenjavanje, organiziranje planinarskih pohoda i slično);
c) Aktivnosti usmjerene na zdravlje i dobrobit ljudi;
d) Jačanje uloge javnosti u ostvarivanju prava na zdrav okoliš; 
e) Obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša.

4. Zaštita životinja

a) Aktivnosti edukacije stanovništva u našoj zajednici u odnošenju prema životinjama i pozitivnim utjecajima na njihove načine života kao i aktivnosti o zdravoj prehrani, proizvodima koji nisu testirani na životinjama, suosjećajnom odijevanju;
b) Suradnja sa srodnim udrugama iz inozemstva;
c) Predavanjima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama;
d) Skupljanjem ranjenih i napuštenih životinja i pripreme za udomljavanje;
e) Aktivnosti kastracije napuštenih životinja.
f) Obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite životinja.

IV- PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Članak 5.

Prijava na javni poziv se podnosi Povjerenstvu za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak i predstavniku Odjela za društvene djelatnosti i braniteljska pitanja ili druga osoba koju odredi Načelnik Općine Kiseljak.
Prijava treba sadržavati:
1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Prijedlog projekta sa:
– navedenim administrativnim podatcima o organizaciji
– pregledom proračuna projekta i narativnim dijelom
– planom aktivnosti realizacije projekta
– planom potrošnje sredstava
3. Rješenje o registraciji za prijavitelja projekta/programa i za partnera ako partner postoji,
4. Identifikacijski broj,
5. Opisni izvještaj o realiziranim projektima u posljednje dvije godine sa foto dokumentacijom i medijskim izvodima te Program rada za tekuću godinu, odnosno Program rada za tekuću godinu za novoutemeljene organizacije,
6. potvrdu od banke u kojoj je navedeno da račun udruge nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja,
7. Završno godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha),
8. Podaci o osobama koje realiziraju projekt (kraći CV-e sa dokazima).
9. Suglasnost ravnatelja škole, za projekte koji se planiraju provoditi u školama ili sa učenicima te škole.
10. Ovjerena izjava podnositelja prijave da preslike navedene dokumentacije odgovaraju originalnoj dokumentaciji
Navedenu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku i poredanu po brojevima kako je navedeno.
Set obrazaca pobrojanih u ovom Članku moći će se preuzeti na službenoj stranici Općine u elektronskoj formi po objavljivanju Javnog poziva i obvezni su dio aplikacije.

Članak 6.

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta, ili sufinanciranje dijela nedostajućih 
sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Članak 7.

Aplikant se može prijaviti na više projekata, a povjerenstvo može predložiti samo jedan projekt za financiranje, ukoliko ispunjava potrebne uvjete i kriterije.

Članak 8.

(Prijavni obrazac)
Radi lakšeg metodološkog pristupa kojim će povjerenstvo dati prijedlog za odabir projekta, propisuje se obrazac za prijavu (u privitku).

Članak 9.

(Kriteriji)
Prijavitelj koji zadovolji opće uvjete, propisane u Članku 5. i Čija je prijava blagovremena i potpuna u smislu Članka 7. ove Odluke, stiče uvjete za vrednovanje i odabir projekta. Općinski načelnik vrši odabir projekta , na temelju prijedloga Povjerenstva, iz članka 12. ove odluke, koji je sačinjen u skladu sa sljedećim kriterijima:
a) Pozitivni kriteriji:
1. Da je projekt sačinjen u odgovarajućoj formi (uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, financijski plan i dr.)
2. Da se projekt odnosi na građane sa područja općine Kiseljak i da predložene aktivnosti doprinose njenom razvoju i afirmaciji
3. Vezanost projekta za više tema unutar jedne od oblasti navedenih u članku 6. ove Odluke
4. Da prijavitelj ima ljudske, financijske i tehničke kapacitete za realizaciju projekta
5. Da je jasno definirana ciljna grupa (kome je projekt namijenjen) i očekivani rezultati,
6. Da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi
7. Da sadrži jasnu raspodjelu odgovornosti – odgovorna osoba, suradnici i volonteri
8. Da je prijavitelj sudjelovao ili sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma i događaja Općine Kiseljak
9. Da je predloženi proračun realan i u skladu sa planiranim aktivnostima
b) Eliminatorni kriteriji:
1. Neispunjavanje uvjeta u smislu Članka 5;6 i 7. ove Odluke,
2. Da je u proračunu Općine, na posebnom grantu, već planirano financiranje prijavitelja,
3. Projekt ne angažira kvalificirano osoblje za njegovo provođenje,
4. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane,
5. Projekt je usmjeren na promociju političke stranke.

Članak 10.

(Povjerenstvo za ocjenu projekata)
Vrednovanje i prijedlog odabira projekata vrši Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak i predstavnik Odjela za društvene djelatnosti općine Kiseljak ili druga osoba koju odredi Načelnik općine Kiseljak. 
Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva.

Članak 11.

(Bodovanje)
Za ocjenu projekata, prema pozitivnim kriterijima, koristi se skala od 1 do 5 bodova, za svaki od kriterija. Svaki član Povjerenstva dodjeljuje bodove za svaki od kriterija pojedinačno. Konačna ocjena bodova predstavlja zbroj bodova svih članova Povjerenstva. Ukoliko primjena nekog od eliminatornih kriterija nije rezultat ocjene svih članova Povjerenstva pojedinačno, odluka o primjeni eliminatornog kriterija se donosi većinom ukupnog broja glasova članova Povjerenstva.

Članak 12.

(Prednost financiranja)
Povjerenstvo, rukovodeći se ocjenom projekata na temelju kriterija propisanih ovom Odlukom, utvrđuje prijedlog odluke o rangiranju odabranih projekata,s tim da se prednost daje projektu sa kojim je prijavila udruga koje ima sjedište na području općine Kiseljak. U slučaju da dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo financiranje, sredstva će se dodijeliti projektu koji po ocjeni većine članova Povjerenstva, uspješnije zadovoljava ili doprinosi zadovoljenju jedne od prioritetnih potreba građana.

Članak 13.

(Izvješće o radu Povjerenstva)
Povjerenstvo je dužno pripremiti izvješće o svom radu i isti dostaviti Općinskom načelniku s prijedlogom odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava, u roku od 30 dana, od dana isteka roka Javnog poziva za prijavu projekata.

VI- POSTUPAK RASPODJELE SREDSTAVA

Članak 14.

(Odluka o odabiru projekata)
Konačnu Odluku o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Članka 1. ove Odluke donosi 
Općinski načelnik. 
Odluku iz prethodnog stavka ovog članka, Općinski načelnik će objaviti na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Članak. 15.

(Povjerenstvo za rad po prigovorima)
Prigovor na odluku o odabiru projekata, može izjaviti svaki nezadovoljni sudionik javnog poziva u roku od 8 (osam) dana, od dana objavljivanja Odluke na WEB stranici Općine Kiseljak, Općinskom Načelniku. 
O prigovoru odlučuje Općinski Načelnik u roku od 7 (sedam) dana.
Odluka Općinskog Načelnika po prigovoru je konačna.
Članak 16.

(Ugovor)
Općinski načelnik će sa ovlaštenim predstavnicima odabranih projekata, zaključiti ugovor o 
korištenju odobrenih sredstava, kojim će se definirati jasne norme kojima se reguliraju prava, obveze i odgovornosti, način praćenja realizacije projekta, te način pravdanja odobrenih sredstava.

Članak 17.

(Doznačavanje sredstava)
Sredstva će biti doznačena, nakon potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama, ovisno od 
dinamike prilivom proračunskih sredstava i razdoblja realizacije odobrenih projekata.

Članak 18.

(Nadzor)
Nadzor nad realizacijom odabranih projekata vršit će Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove i Služba za financije, proračun i poslove riznice, u okviru svog djelokruga rada, a u skladu sa Obrascem za monitoring projekata.

Članak 19.

(Izvješće korisnika sredstava) 
Korisnici sredstava, Čiji su projekti financirani/sufinancirani u skladu sa ovom Odlukom, obvezni su, u roku od 30 dana, po okončanju realizacije projekta, a najkasnije do 31. siječnja naredne godine, dostaviti nadležnoj službi narativni i financijsko izvješće o realizaciji sredstava, na tipskom obrascu za pravdanje utrošenih sredstava. Kao prilog obrascu, korisnik je dužan dostaviti prateću financijsku
dokumentaciju ( kopija faktura, ugovora i sličnih dokumenata, a kao dokaz o plaćanju kopije naloga za plaćanje, kopije izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realizacija odobrenih sredstava, kao i fotodokumentaciju.

Nastali troškovi pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena. Ukoliko korisnik sredstava ne postupi u skladu sa odredbama ovog članka, nadležna služba će nakon prethodne pismene opomene, putem nadležne službe Općine Kiseljak, pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Prijave korisnika koji nisu opravdali sredstva dobivena po javnom pozivu u 2018. godini neće se uzeti u razmatranje za financiranje/sufinanciranje projekata po ovom Javnom natječaju.

Članak 20.

Svoje prijave možete poslati na adresu:
Općina Kiseljak
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak
Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak
Uz naznaku ”Prijava na javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja 
-NE OTVARAJ”

Ili osobno u Pisarnici Općine Kiseljak

Natječaj ostaje otvoren do 17. 6. 2019. godine

Obrazac za prijave–> https://bit.ly/2QsNiJQ 

Comment here