Konkursi

JU OŠ Kiseljak1 – Bilalovac objavila konkurs za popunjavanje radnog mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA KISELJAK

OSNOVNA ŠKOLA ¨KISELJAK 1¨ BILALOVAC

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. Novine SBK br. 11/01 i 17/04) i člana 3. Uredbe o postupku i prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (SI. Novine SBK broj: 7/19), Pravinika  o postupku i prijemu uradni odnos u OŠ „Kiseljak 1“, Saglasnosti Vlade SBK/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Upravni odbor škole je na svojoj sjednici, održanoj 26.02.2020. godine, donio Odluku, da se za slobodna radna mjesta u školskoj 2019/2020. godini    r a s p i š e :

                                                                  K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I   Na određeno vrijeme do povratka radnica s porodiljskog bolovanja,  a najdalje do 30.06.2020. godine.

 1. Nastavnik islamske vjeronauke ………………………………..  1 izvršilac,
 2. Psiholog ………………………………………………………………… 1 izvršilac,
 1. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.
 1. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: Ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit,
 • Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.
 1. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene novine 17/18).
 1. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravimadobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri

zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

 1. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz konkursa.
 • Komisija za provođenje konkursa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem web stranic i E škole oskiseljak1.edu.ba ili slanjem emaila.
 • Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem web stranici škole oskiseljak1.edu.ba a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.
 1. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).
 1. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, i uvjerenje o nekažnjavanju.
 1. Obavijest o konkursu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst konkursa na web-stranici škole oskiseljak1.edu.ba te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK.
 • Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: oskiseljak1bilalovac@hotmail.com ili na kontakt telefon 030 /594-005 sekretar škole (od 08-12 sati)

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično od 08.00 do12.00 sati  ili preporučeno putem pošte na adresu škole; Hrastovi 25, Bilalovac 71253, Kiseljak – SBK, sa naznakom;   „Prijava na konkurs NE OTVARATI“.

Rang lista i Odluka o izboru kandidata bit će dostavljena putem e-mail adresa, a rok za žalbe je 8 dana i teće od dana slanja obavijesti putem e-mail-a, te isto se neće dostavljati kandidatima putem pošte.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnim novinama. Poštovani kanidati imajte na umu da je vrlo moguće da na ovim radnim mjestima radi već neko! Ništa čudno za naše poštene i časne!

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

UPRAVNI ODBOR

Comment here