Konkursi

OGLAS za zapošljavanje radnika u JP Elektroprivreda BiH dd (Travnik i Zenica)

Na temelju člana 9. stav.1 tačka b) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016.godine,  na osnovu Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica, u Djelatnosti snabdijevanja električnom energijom, broj: 01-04-28974/2019 od 07.10.2019.godine i Odluke o potrebi zapošljavanja novog radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica zbog neplaniranih okolnosti, broj: 01-03-34210/19 od 19.11.2019.godine, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica objavljuje:

O G L A S

za zapošljavanje radnika

I   Na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u Djelatnosti snabdijevanja električnom energijom, na radna mjesta:

 1. Stručni saradnik za ugovaranje u Službi ugovaranja i prodaje električne energije, 1 izvršilac; mjesto rada Zenica
 2. Stručni saradnik za ugovaranje u Službi ugovaranja i prodaje električne energije, 1 izvršilac; mjesto rada Travnik

Kratak opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. : učešće u izradi plana-bilansa el.energije i plana prihoda od el.energije, priprema elemenata za sklapanje ugovora za proizvođačima el.energije, praćenje i izvještavanje ugovorene-priključne snage u koordinaciji sa rukovodiocem.

II   Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do tri (3) godine, na radno mjesto:

3.Inženjer za nadzor u Službi za realizaciju investicija, 1 izvršilac; mjesto rada Zenica.

Kratak opis poslova: organiziranje i neposredno nadziranje izvođenja elektro-radova na rekonstrukciji i izgradnji elektro elektroenergetskih objekata, neposredno učestvovanje i organiziranje nadzora nad izradom priključaka, učestvovanje putem Inženjera za nadzor ili putem Odjeljenja energetike i investicija PJ distribucije u  kolaudaciji investicionih objekata i priključaka, analiziranje normativa i tenderske dokumentacije.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS – 2 i 1 stručnog naziva “ekonomija / elektrotehnika, energetika
 • samostalan rada na računaru
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-2 stručnog naziva „elektrotehnika, energetika“
 • samostalan rada na računaru
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme
 • stručni ispit iz oblasti „elektrotehnika, energetika“

Za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2. i 3.:

Kandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuje, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • Diploma o školskoj spremi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome.
 • Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža).
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru ili se kao dokaz može priložiti  ovjerena kopija indeksa sa fakulteta, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatiku”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “Informatika”
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o pasivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”
 • Prijavu mjesta prebivališta – CIPS, ne stariju od 30 dana
 • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od  6 mjeseci ukoliko na uvjerenju nema naznake da nema rok važenja
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci).

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. kandidati su, pored gore navedene dokumentacije, obavezni dostaviti:

 • Dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti „elektrotehnika, energetika“

Za sva gore navedena radna mjesta, kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata:

–     potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, poslovi na kojima je kandidat radio, preciziran period angažovanja kandidata na tim poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove;

–     uvjerenje/potvrda nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu;

–     uvjerenje/potvrda nadležne porezne uprave u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente.

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, dužni su dostaviti  Ugovor  o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu  po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu).  Kandidati za gore navedena radna mjesta koji budu dostavili blagovremenu, urednu  i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa, bit će pozvani na  pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali  najmanje 70% tačnih odgovora  na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita.  O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti  blagovremeno obaviješteni.Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani.  Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji  ne budu izabrani bit će pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„Prijava na oglas- u Podružnici “Elektrodistribucija” Zenica – „NE OTVARATI“,

lično ili poštom na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,

Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet Bega Bašagića br. 6    72000 Zenica

Comment here