KonkursiOglasi

Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisao KONKURS za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme odgajatelja/ica

Grad Visoko

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme odgajatelja/ica u vrtiću , na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) i to:

Prof. Predškolskog odgoja i obrazovanja ( odgajatelj) – 4 kandidata, ili prof. razredne nastave ukoliko se ne prijavi dovoljan broj Prof. Predškolskog odgoja i obrazovanja.

Opis poslova :

Odgajatelj u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

* Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom

* Pripreme za odgojno – obrazovni rad

* Individualno stručno usavršavanje

* Saradnja sa roditeljima

* Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima

* Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti

* Rad na pedagoškoj dokumentaciji

* Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava

* Ostali poslovi po potrebi.

I

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( original ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

1. Kraću biografiju

2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja, ili Prof. razredne nastave ukoliko se ne prijavi dovoljan broj Prof. Predškolskog odgoja i obrazovanja. )

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6. Sanitarna knjižica

Dokumente pod tačkom 4. i tačkom 6. kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

II

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

1. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ili Dokaz o dužini radnog staža u ustanovama odgoja i obrazovanja

2. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,

3. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,

4. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,

5. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

6. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

8. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

III

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata ( br. 04-135/16 od 13.07.2016) koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana (od 19.02.2019 do 26.02.2019, zadnji dan za predaju dokumentacije je 26.02.2019 ) objavljen u sedmičnom listu Naša riječ, Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na konkurs za radno mjesto odgajatelja na realizaciji OPOIO

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Comment here