Vijesti

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade SBK – 2019. godina

Vlada SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 19. sjednice

Na prijedlog Ureda za evropske integracije,fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala saglasnost na godišnji Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za nabavku lap-topa za potrebe Ureda, odlukom se izdvaja iznos od 1.349,27 KM, sredstva će se doznačiti „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Uređaj za vještačenje mobilnih aparata, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 52.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme za radio stanice za potrebe MUP.a SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 67.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme – hardware, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.850,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka software za e-pisarnicu Vlade Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 130.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju projekata za izradu Jedinstvene liste infrastukturnih projekata za sektor životne sredine koji su prijavljeni u bazu PIMIS – (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama) – PIMIS Program javnih investicija u Federaciji BiH.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 573.634,45 KM, izdvojeni iznos se odnosi na sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorom sa izvođačima radova.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, između Službe za zajedničke poslove SBK i Ministarstva unutrašnjih poslova, odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 130.000,00 KM za plaćanje troškova urućenja prekršajnih naloga.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 66.000,00 KM Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu sa pozicije ˝Transfer – poticaj privatnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama˝. Odlukom se izdvaja iznos od 57.220,00 KM iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u svrhu: Identifikacije, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Travnik u iznosu: 30.458,00 KM i Identifikacija, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Novi Travnik u iznosu: 26.762,00 KM. Sredstva će se doznačiti Asocijaciji privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije Tekući Transferi – Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, a po zahtjevu korisnika: MZ Nova Bila, općina Travnik – 15.000,00 KM, MZ Vrbas II, općina Bugojno – 15.000,00 KM i MZ Bilalovac, općina Kiseljak – 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 300,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Miroslav Čondra iz Jazvina, općina Busovača.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se ukupno 825,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Samir Kahrić, Čosići, Karaula i Alija Mehić, Mudrike, Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Čišćenje i uređenje rijeke Lašve od Kanara do Nove Bile“, općina Travnik, u iznosu od: 16.180,00 KM (bez PDV-a), odnosno 18.930,60 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Građevinar“ d.o.o.Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Putičevo, MZ Dolac“, općina Travnik, u iznosu od: 17.087,00 KM (bez PDV-a), odnosno 19.991,79 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Slimena-polje“, općina Travnik, u iznosu od: 16.865,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.732,05 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodozahvata Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od: 34.187,97 KM ( bez PDV-a), odnosno 39.999,92 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju granica vodnog dobra, na području općine Vitez“, u iznosu od 7.900,00 KM (bez PDV-a), odnosno 9.243,00 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Geodata“ d.o.o. Jajce.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od 4.560,00 KM (bez PDV-a), odnosno 5.335,20 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija dijela korita rijeke Klokotnice u dužini 50 m u MZ Kaćuni“, općina Busovača, u iznosu od: 12.774,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 14.945,58 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Kalvarija cop“ d.o.o.Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija rijeke Bile, općina Travnik “, u od: 8.536,73 KM (bez PDV-a), odnosno 9.987,98 KM ( sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika, odlukom se izdvaja iznos od 105.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje Oglasa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/2020. godinu.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za MSŠ „Busovača“ Busovača za pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole.
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju prosvjetnih radnika za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM na ime nastavka sufinansiranja projekta energetske efikasnosti. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 7.997,86 KM za sufinansiranje rekonstrukcije puta u naselju Slimena u dužini od 1.250 m, sredstva će se doznačit na račun izvođača radova „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Povećanje energetske efikasnosti na JU Centar za kulturu općina D.Vakuf. Odlukom se izdvaja iznos od 14.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Donji Vakuf.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznod od 10.400,00 KM za manifestacije, obilježavanja značajnih datuma i sportske aktivnosti.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 44.800,00 KM za uređenje mezarja i groblja.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 13.500,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica i djece poginulih branitelja, odlukom se izdvaja iznos od 246.000,00 KM. Prijenos sredstava izvršit će se Službi za zapošljavanje SBK.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu Ćevabdžinica „Elma“ u vlasništvu Gasal Alema iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu na adresi Stanična bb vlasništvo Kozar Samira iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka odstranjivača vlade, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka ronilačkih odjela i ostale opreme, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 42.500,00 KM.

Usvojeni su i izvještaji o utrošku doniranih sredstava za općine Vitez i Travnik, a na prijedlog iste uprave.

Usvojen su i slijedeći izvještaji:
– Izvještaj o obavljenoj reviziji finansiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola, a na prijedlog Ministarstva finansija.
– Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine
– Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 22.000,00 KM, a po zahtjevima korisnika.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozivije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje nabavke potrebne opreme za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće „Vitkom“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost na Zaključivanje Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastukturnog projekta dogranje školske zgrade u Kiseljaku i izgradnju fiskulturne sale I-faza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Vlada Srednjobosanskog kantona usaglasile su se da udruže sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbjedilo je 100.000,00 KM, a Vlada SBK iznos od 100.00,00 KM.

Comment here