Vijesti

USPOSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE PODASTINJE, GOMIONICA I BRESTOVSKO

U uredu predsjednice Općinskog suda Kiseljak, Božane Banduka, danas je upriličena  primopredaja dijela katastarskog operata, a u svrhu realizacije Projekta pripreme podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za proglašenje katastra nekretnina za katastarske općine Podastinje, Gomionica i Brestovsko između Općine Kiseljak, na čelu s načelnikom Mladenom Mišurićem Ramljakom, i Općinskog suda Kiseljak, na čelu sa spomenutom predsjednicom.

Nadležna Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak je nakon okončanog postupka ažuriranja, te skeniranja i kopiranja postojećeg katastarskog operata, u skladu s projektnim zadatkom, učinila predzadnji korak kod uspostave katastra nekretnina za gore navedene katastarske općine. Ovom prilikom zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kiseljaku predat je sljedeći operat:

  1. skenirani analogni katastarskoknjižni spisi predmeta sa izlaganja na javni uvid podataka katastra u digitalnom formatu;
  2. skenirana zbirka isprava (za period od 1996.g. do 2019.g.) u digitalnom formatu;
  3. tabelarni popis parcela na kojima su tijekom izlaganja na javni uvid podataka katastra evidentirani razni tereti u popisnim listovima, za prijenos u zemljišnu knjigu u digitalnom formatu;
  4. notarski obrađeni ugovori o zasnivanju založnih prava/hipoteka u analognom formatu;
  5. zbirka prijavnih listova identifikacija parcela starog-novog premjera za uspostavu/zamjena zemljišne knjige u analognom formatu.

Za zajedničku implementaciju aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige Općina Kiseljak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaključile su, za gore navedene katastarske općine, Sporazum o zajedničkim aktivnostim, kojim su regulirane aktivnosti potpisnika – član 4. stav 10., a sve u skladu sa člankom 64. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu nadležni zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Kiseljaku objavit će javni oglas o uspostavi katastarskih općina Podastinje, Gomionica i Brestovsko i utvrđivanja prava vlasništva nad nekretninama. Sve navedene aktivnosti vrše se u svrhu službenog proglašenja katastra nekretnina u Službenim novinama FBiH, što predstavlja konačni cilj navedenog Projekta koji će se realizirati do kraja 2020.g.

www.opcina-kiseljak.org

Comment here